SECURE PAYMENT

with Klarna

FAST DELIVERIES

within 2-3 days

Secure payments with Klarna

Search
Close this search box.

Privacy Policy

 1. Allmänt
  • Denna policy avseende integritet och personuppgifter (”Integritetspolicy”) och beskriver hur Rutasoka Sweden AB, 559111-6941, Importgatan 20, 422 46 Hisings Backa, info@se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Denna policy gäller fr o m 2018-05-25.

  • Integritetspolicyn gäller behandling av personuppgifter då Rutasoka tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden samt övrig kontakt mellan dig och Rutasoka, såsom besök på vår webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto på Rutasokas webbplats (”Kontoinnehavare”) och vid utskick av nyhetsbrev, kundomdömen och annan marknadsföring via e-post och post.

  • Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (dataskyddsförordningen GDPR).

 2. Personuppgiftsansvarig
  • Rutasoka är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 3. När behandlar vi dina personuppgifter?
  • För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. För läsa mer om vad dina uppgifter används till vänligen se punkt 5.

  • Rutasoka samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Rutasokas webbplats, använder dig av vår support, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, besöker vår webbplats eller ett event som vi anordnar, eller när du på annat sätt har kontakt med Rutasoka. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå köpeavtal med Rutasoka och för att vi ska kunna leverera dina varor och tjänster.

  • Om du är Kontoinnehavare samlar Rutasoka in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av konto på vår webbplats. Vi samlar också in uppgifter om din inköpshistorik under tiden du är Kontoinnehavare. Rutasoka behandlar även uppgifter som du från tid till annan ger oss tillgång till genom ditt konto på vår webbplats. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

  • Vi kan även komma att samla in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

 4. Vilka personuppgifter behandlar vi?
  • För dig som är kund hos Rutasoka
   De personuppgifter Rutasoka samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra supporttjänster är:
   • Namn
   • Adress
   • Telefonnummer
   • E-post
   • Kundnummer
   • Personnummer
   • Order-/fakturanummer
   • Köpta artiklar (orderrader)
   • Betalningsuppgifter
   • IP-adress och information om din användning av vår webbplats.

  • För dig som är Kontoinnehavare
   De personuppgifter Rutasoka samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:
   • Namn
   • Adress
   • Telefonnummer
   • E-post
   • Personnummer
   • Order-/fakturanummer
   • Betalningsuppgifter
   • Kontoinformation för inloggning
   • IP-adress och information om din användning av Rutasokas webbplats
   • Uppgifter om dina inköp (orderhistorik)

  • För dig som får nyhetsbrev
   De personuppgifter Rutasoka samlar in och behandlar om dig som får nyhetsbrev:
   • Namn
   • E-post
   • Hur du interagerar med nyhetsbrevet
   • De personuppgifter som Rutasoka delar med Yotpo i samband med att vi samlar in kundomdömen för Rutasoka:
   • E-post

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
  • För dig som är kund hos Rutasoka
   Rutasoka behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
   • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
   • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
   • Ge dig relevant information och rikta marknadsföring avseende Rutasokas varor och tjänster.
   • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
   • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
   • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
   • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
   • Möjliggöra kommunikation via post och e-post.
   • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via post och e-post.

  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

  • För dig som är kontoinnehavare
   Utöver uppräkningen ovan behandlar Rutasoka personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:
   • Administrera kontoinnehavet, t.ex. ge dig möjlighet att ändra/återställa ditt lösenord.
   • Ge dig möjlighet att se din köphistorik.
   • Ge dig möjlighet att ha förifyllda uppgifter.
   • Ge dig möjlighet att hantera flera adresser.

 1. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
  Rutasoka baserar behandlingen av dina personuppgifter på fyra olika rättsliga grunder, i enlighet med GDPR. Dessa grunder beskrivs i detta avsnitt.
  • Avtal
   Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet vi ingår med dig som kund när du lägger din beställning. För att bl.a. betalning och leverans av varorna du köper på vår webbplats ska fungera behöver vi behandla uppgifter om dig.

  • Samtycke
   Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Detta görs på grunden av samtycke, d.v.s. att du genom att du skapar ett konto på vår webbplats och skriva in uppgifter om dig själv godkänner att uppgifterna finns där och används vid t.ex. köp som förifyllda namn- och adressuppgifter.

  • Intresseavvägning
   En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka nyhetsbrev, kundomdömen och andra erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Rutasoka behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

  • Rättslig förpliktelse
   I vissa fall kan Rutasoka ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 2. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
  • Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.
  • Rutasoka sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett konto hos Rutasoka.
  • Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling:

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support som reklamationer och garantiärenden

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation, inloggningsinformation

Så länge det behövs för ändamålet

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen och konsumentköplagen

Rättslig förpliktelse

Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Bokföringsinformation, t.ex. faktura- och betalningsinformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Rutasokas varor och tjänster genom post och e-post

Intresseavvägning

Namn, adress samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge du inte avanmäler dig från nyhetsbrevet, kundomdömen eller begär att vi tar bort dina uppgifter

För att administrera ditt kontoinnehav och ge dig möjlighet att se köphistorik och spara uppgifter

Samtycke om konto hos Rutasoka

Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Betalningsuppgifter

Kundnummer

Uppgifter om dina inköp

Information om ditt kontoinnehav

Så länge du har ett konto hos Rutasoka

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
  Rutasoka kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till våra leverantörer av betal- och frakttjänster.
  • Tredje part som Rutasoka lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Rutasokas avtal med dig som kund. Hit hör leverantörer av betal- och frakttjänster. Om du ansöker om en kredit vid ditt köp kan dina uppgifter också komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.
  • Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Rutasoka om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Rutasokas rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
  • Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

 2. Skyddet av dina personuppgifter
  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Rutasoka har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 3. Dina rättigheter
  • Rutasoka ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Rutasoka kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  • Du har rätt att begära
   • Tillgång till dina personuppgifter.
    Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån, om de inte har samlats in från dig, samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
   • Rättelse av dina personuppgifter.
    Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
   • Radering av dina personuppgifter.
    Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
   • Begränsning av behandling.
    Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
   • Rutasoka kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
   • Du har rätt till dataportabilitet.
    Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.
   • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.
   • Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till info@se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
   • Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 1. Cookies
  Rutasoka använder cookies. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare. Om du öppnar ett nytt webbläsarfönster kommer då nya cookies att skapas. Vi sparar information i cookien såsom ett slumpmässigt värde som används för att skapa anonym statistik i vår webbshop.
en_GB